23.12.2022 Tuleohutus

Esmased tulekustutusvahendid on esmaseks sekkumiseks, aga millist kustutit valida?

Tuleohutuskorralduse peamiseks eesmärgiks on ohutuse tagamine ning tulekahjude ennetamine ja nende võimalike tagajärgede leevendamine. Reeglina peetakse siin silmas tulekajust põhjustatud tagajärgi. Paraku ei ole aga tulekahju ainus, mis põhjustab kahjusid. Täiendava riskina peab hindama kustutustööde kaasnevaid kahjustusi – tulekustutusvesi, kustutusained jne. Seega peame ka siin hindama vähemalt kahte komponenti – tulekahju kustutamine ning tagajärgede leevendamine.

 

Algfaasis ei ole põleng veel kogunud põlemiseks vajalikku energiat, temperatuuri tõus ei ole märkimisväärne ning vahetult sekkudes on meil võimalik põleng kustutada.

Üheks heaks abimeheks on tulekustuti, mis on oma olemuselt kompaktne, korrektsel kasutamisel ohutu ja mis peamine: töökindel ja koheselt rakendatav. Nii nagu tulekustuteid on mitut liiki, on neil ka erinevad kustutusomadused ning paraku ka hind.

Tulekustuti valikul tuleb arvestada objekti pindala ja kasutusotstarvet, keskkonna tingimusi ning objektil olevate põlevainete ja tulekustutusaine sobivust.

Kustutid liigitatakse tulekahju-klassidesse kustutatava põlevaine järgi:

🧯 A-klassi tulekustuti kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete tulekahjusid (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);

🧯 B-klassi tulekustuti kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete tulekahjusid (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);

🧯 C-klassi tulekustuti kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms);

🧯 D-klassi tulekustuti kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms);

🧯 F-klassi tulekustuti kustutab toiduõlisid ja -rasvu.

🔴 Vahtkustuti – sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni, kummi kustutamiseks. Vahtkustuti tekitab küll täiendavaid niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Vahtkustutite valimisel on eriti oluline jälgida, kas sobib ka elektripinge all olevate seadmete kustutamiseks (kaasaegsed tehnoloogiad seda võimaldavad).

🔴 Vesikustuti – sobib puidu, paberi, tekstiili kustutamiseks. Sobib kasutamiseks sellistes ruumides, mida kasutatakse eelnimetatud materjalide ladustamiseks jne.

🔴 Pulberkustuti – kõige levinum ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Probleemiks on kui ruumis asuvad elektroonikaseadmed, mida pulbri kasutamine võib kahjustada.

🔴 Süsihappegaaskustuti – sobib õli, bensiini, plastmassi, rasva, pingestatud elektriseadmete ja -juhtmete kustutamiseks. Süsihappegaaskustuti peamised ohud on seotud väljuva gaasi väga madala temperatuuriga, mis võib oskamatul kasutamisel tekitada külmakahjustusi. Samuti peab peale kinnises ruumis kustutamist sealt hapniku kontsentratsiooni vähenemise tõttu lahkuma. Probleemiks võib olla ka taassüttimine, sest jahutuse ja lämmatamise efekt on lühiajaline ning võib uuesti süttida.

 

Lisatud võrdlusest ilmneb, et kustutitel on omad head ja vead. Halbade asjaolude kokkulangemisel võib juhtuda, et valesti valitud kustuti liik võib endaga kaasa doominoefekti – tekitada suuremad kahjud, kui põleng ise. Kahjustused elektroonikakomponentidele võivad rikkuda kallid seadmed ja masinad, tekitada pikaajalisi häireid nii tootmises kui ka tarneahelates.

Tuleb meeles pidada, et tuleohutus on saavutatav erinevate meetmete kogumina. Meie julgeme soovitada riskipõhist lähenemist ohutuse tagamisel. Teadupoolest on ohutus (sh tuleohutus) seisund, mis tagatakse ohutegurite vältimisega. Tulekahju riskide analüüs hindab tulekahju riske ettevõttes, ettevõtte korralduslikke ning tehnilise meetmeid sobilikkust ning ka tulekahju sekundaarseid mõjusid ettevõtte igapäevasele tegevusele ning talitluspidevusele.