24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

Töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete koolituse õppekava

Õppekava nimetus Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete koolituse õppekava
Õppekavarühm Töötervishoid ja -kaitse
Eesmärk Õppekavas sisalduvate erialase kompetentside omandamine, õppekavas välja toodud kompetentside omandamine.
Täienduskoolituse asutuse nimi Protect Estonia OÜ
Täienduskoolitusasutuse veebileht www.protectestonia.ee
Sihtgrupp Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes.
Õppekeel eesti keeles
Õpingute alustamise tingimused E-mailile info@protectestonia.ee sooviavalduse saatmine, milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Tööohutusalaseid koolitusi viib läbi Mari-Liis Ivask (Organisatsioonikäitumine MSc, lõputöö teemal “Ohutuse tajumine ja faktorid, mis mõjutavad ohutuse tajumist metallitööstuse näitel”.

2020-…tööohutuse spetsialist, Protect Estonia OÜ.
2017-2018 töökeskkonnapsetsialist, Tööinspektsioon.
2015-2018 töökeskkonna konsultant, Tööinspektsioon.
2009-2018 lektor, Tallinna Majanduskool.
2013-2015 töökeskkonnaspetsialist, ISS eesti AS.
2013-2015 töökeskkonna konsultant ja koolitaja, Töökeskkonna Keskus OÜ.
2011-2013 töökeskkonnaspetsialist, Tallinna Vangla.

Õpiväljundid Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.
Õppemaht 24 akadeemilist tundi
Õppekeskkonna kirjeldus E-õpe toimub spetsiaalses koolituskeskkonnas.
Õppematerjalide loend Videomaterjalid, õppematerjalid ja dokumendipõhjad, test, tunnistus.
Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, mis on kinnitatud koolitusasutuse poolt ja nõuetekohaselt vormistatud.

Registreerimine ja lisainfo:

ohutus@protectestonia.ee
+372 5683 0811

E-õppe hind: 165 eurot + KM (24 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 kokku)

Koolituse teemad:
  • P1 Töötervishoiu ja tööohutuse üldine käsitlus, Tööõnnetused ja kutsehaigused, Tööohutusalane juhendamine ja ohutusjuhendid, Tundlikud töötajad, Töökohale esitatavad nõuded
  • P2 Füüsikalised ohutegurid, Keemilised ohutegurid, Bioloogilised ohutegurid, Füsioloogilised ohutegurid, Psühhosotsiaalsed ohutegurid
  • P3 Esmaabi, Isikukaitsevahendid, Ohumärguanded, Töökeskkonna riskianalüüs, Sisekontroll
Hind sisaldab: videomaterjali, õppematerjale ja dokumendipõhjasid, testi, tunnistust

E-õppele registreerumisel on  toimumise kohaks Protect Estonia OÜ e-õppe keskkond.