8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

Töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete koolituse õppekava

Õppekava nimetus Töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete täiendõppekoolituse õppekava
Õppekavarühm Töötervishoid ja tööohutus
Eesmärk Õppekavas sisalduvate erialase kompetentside omandamine, õppekavas välja toodud kompetentside omandamine.
Täienduskoolituse asutuse nimi Protect Estonia OÜ
Täienduskoolitusasutuse veebileht www.protectestonia.ee
Sihtgrupp Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes.
Õppekeel eesti
Õpingute alustamise tingimused E-mailile info@protectestonia.ee sooviavalduse saatmine, milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal Protect Estonia OÜ koolitajad omavad üldjuhul kõrgemat erialast haridust või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
Õpiväljundid Koolituse tulemusel mõistab õppija Koolituspäeva õppesisust tulenevaid töökeskkonnaalaseid temaatikaid ning seonduvaid seadusandlikke õigusakte. Õppija oskab oma teadmisi praktikas kasutada.
Õppemaht 8 akadeemilist tundi
Õppekeskkonna kirjeldus E-õpe toimub spetsiaalses koolituskeskkonnas.
Õppematerjalide loend Videomaterjalid, õppematerjalid ja dokumendipõhjad, test, tunnistus
Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, mis on kinnitatud koolitusasutuse poolt ja nõuetekohaselt vormistatud

Registreerimine ja lisainfo:

info@protectestonia.ee
+372 5683 0811

E-õppe hind: 80 eurot  + KM (8 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 eraldi)

Koolituse teemad:
  • P1 Töötervishoiu ja tööohutuse üldine käsitlus, Tööõnnetused ja kutsehaigused, Tööohutusalane juhendamine ja ohutusjuhendid, Tundlikud töötajad, Töökohale esitatavad nõuded
  • P2 Füüsikalised ohutegurid, Keemilised ohutegurid, Bioloogilised ohutegurid, Füsioloogilised ohutegurid, Psühhosotsiaalsed ohutegurid
  • P3 Esmaabi, Isikukaitsevahendid, Ohumärguanded, Töökeskkonna riskianalüüs, Sisekontroll
Hind sisaldab: videomaterjali, õppematerjale ja dokumendipõhjasid, testi, tunnistust