Pakume erinevaid koolitusi töökeskkonna turvalisemaks muutmiseks.

Protect Estonia OÜ koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust, kutset ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Meie koolitused annavad vajalikud teadmised ohutuks tegutsemisks töökeskkonnas ja vastavad Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale, Tuletöö tegemise koolituse ja tuletöötunnistuse nõuetele.

Pakume ka sisekoolitusi!

Kui iseseisva õppe asemel soovid üheskoos oma organisatsiooni baasil tööohutuse alased küsimused läbi arutada, siis on parimaks lahenduseks sisekoolitus.

Tööohutuse ja töötervishoiu alased koolitused e-õppena!

E-õppena saab endale sobival ajal läbida järgnevaid koolitusi:

Lisainfo e-õppe kohta:

Hind: 165 eurot + KM (24 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 kokku)
Hind: 80 eurot  + KM (8 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 eraldi)
Koolituse teemad:
 • P1 Töötervishoiu ja tööohutuse üldine käsitlus, Tööõnnetused ja kutsehaigused, Tööohutusalane juhendamine ja ohutusjuhendid, Tundlikud töötajad, Töökohale esitatavad nõuded
 • P2 Füüsikalised ohutegurid, Keemilised ohutegurid, Bioloogilised ohutegurid, Füsioloogilised ohutegurid, Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • P3 Esmaabi, Isikukaitsevahendid, Ohumärguanded, Töökeskkonna riskianalüüs, Sisekontroll
Hind sisaldab: videomaterjali, õppematerjale ja dokumendipõhjasid, testi, tunnistust

E-õppele registreerumisel on  toimumise kohaks Protect Estonia OÜ e-õppe keskkond.

 • Registreerumisel saadetakse osalejale link e-õppe keskkonda sisenemiseks.
 • Koolitusel osalemiseks on vajalik internet ja arvuti.
 • Koolitust saab läbida esmasest registreerimisest 30 päeva jooksul osalejale sobival ajal ja kohas. Koolitust saab vajadusel jätkata pooleli jäänud kohast.

Soovid hoopis sisekoolitust?

Sisekoolitused on heaks lahenduseks, kui vajad personaalset lähenemist ja õpetusi vastavalt oma valdkonna spetsiifikale ning soovid, et organisatsioonis tööohutuse eest vastutavad töötajad oleksid hästi informeeritud. Peale koolitust on koheselt võimalik omandatud teadmisi ellu rakendada.

Millised on enamlevinud sisekoolitused?

 • 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ning 8-tunnine täiendusõpe
 • ohutusega seotud sisekoolitused ja infotunnid: esmaabi, töö kõrgustes, isikukaitsevahendid, hügieen, kemikaaliohutus, töö piiratud tingimustes jne.

Koolitused vastavad Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale.

Koostöös heade partneritega korraldame ka teisi tööohutuse valdkonnaga seotud koolitusi, nagu kõrgtööde ja piiratud tingimustes tööde teostamise koolitus ning esmaabi koolitus (16h ja 8h).

Lisainfo: info@protectestonia.ee

Kvaliteedi tagamise alused

Täiendkoolitusasutus Protect Estonia OÜ, registrikood 14929455, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 240402).

 1.     Üldsätted

1.1 Protect Estonia OÜ (edaspidi Protect) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 Protect lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides või Protect Estonia e-õppe keskkonnas. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, kokkuleppel tellijaga, e-õppes on koolitus tellijale kättesaadav 24/7.

1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.6 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.

1.8 Protect ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

 1. Koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.

2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes ettevõtete täiendõppe vajadustes ja muutustest tööelus ning seadustes.

3.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse muuhulgas ka toimunud koolituste tagasisidest ja lähtudes osalejate vajadusest saada teadmisi ja oskusi töö paremaks korraldamiseks.

3.3 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.

3.4 Protecti avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppe-eesmärk
 • õpiväljundid
 • õppekava koostamise alus
 • sihtgrupp
 • õppekeel
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppemeetod
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
 1. Õppekeskkonna kvaliteet

4.1 Protecti õppetöö toimub kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides.

4.2 Protect tagab igale õigeaegselt registreerunud osalejale koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.

4.3 Protecti täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituste juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.4 Protecti seminariruumides (Valukoja 8-1, Tallinn) on võimalik osalejatel kasutada Internetti.

4.5 Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

4.6 Protecti koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvalt koolitusest.

 1. Kliendisuhtlus

5.1 Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.

5.2 Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud Protecti kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte rohkem kui 3 tööpäeva jooksul.

5.3 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda Protecti klienditeeninduse poole.

 1. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord

6.1 Iga koolituse järgselt kogub Protecti osalejatelt tagasiside koolituse korralduse, ruumide, koolitaja ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta. Pikemate koolituste puhul kogutakse tagasisidet ka koolituste kestel.

6.2 Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.

6.3 Tagasiside küsitakse üldjuhul elektroonselt.

6.4 Tagasiside küsimisel kasutakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi erinevate tasandite hindamiseks (reaktsioon,õppimine,kasutamine, mõju ja tulemused).

6.5 Vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

 1. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

7.1 Protecti privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab meie kodulehelt aadressil: https://protectestonia.ee/andmekaitsetingimused/

 1. Vaidluste lahendamise kord

8.1 Protecti ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

 

Õppekorralduse alused

Täiendkoolitusasutus Protect Estonia OÜ, registrikood 14929455, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 240402).

 1.     Üldsätted1.1 Protect Estonia OÜ (edaspidi Protect) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

  1.2 Protect lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

  1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

  1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

  1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

  1.6 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

  1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.

1.8 Protect ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

 1. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.2.1 Protect on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab Protecti kodulehelt.
 2. Õppekavarühmad

3.1 Korraldame koolitusi õppekavarühmades:

 • Töötervishoid ja -kaitse–Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike välja- ja täiendõpe.
 • Vara- ja isikukaitse – Tuleohutuse koolitus, Tuletöö koolitus, Evakuatsiooniõppus.

3.2 Protecti avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppeesmärk
 • õpiväljundid
 • õppekava koostamise alus
 • sihtgrupp
 • õppekeel
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppemeetod
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
 1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Protecti kodulehe, e-maili, Facebooki või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Üldjuhul saadab Protect registreerunud isikutele peale registreerumist arve, kuid on võimalikud erikokkulepped klientidega.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot Protecti kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab Protect registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta.

4.2.3 Protectil on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

4.2.4 Protectil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

 1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Protecti poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu. Kokkuleppel Protectiga on võimalik arve tasumine ka pärast koolitust.

5.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

 1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab Protect läbi üksikjuhtumipõhiselt.

6.3 Protectil on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.

6.4 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt teadmiste kontrolliks testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse. 100% auditoorse õppetöö läbimine on nõutud kohustuslike ja ohutusalaste koolituste läbimisel. E-koolituste puhul on õppijal võimalus testi sooritada kuni kolm korda. Kui kolme korraga ei õnnestu testi edukalt sooritada, loetakse test läbikukkunuks ja koolitus jääb õppijal läbimata ning tunnistust õppijale ei väljastata.

6.5 Kui õppija ei täida peatükis 6 toodud tingimusi koolituse edukaks läbimiseks, aga soovib siiski koolitust läbida ja tunnistust saada, tuleb osalejal tasuda uuesti kogu koolituse õppemaks ning läbida õppekava uuesti vastavalt ette nähtud tingimustele.

6.6 Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit.

 1. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

7.1 Õppemaksu suurus on avalikustatud Protecti kodulehel. Eritellimusel läbiviidavate koolituste maksumus esitatakse kirjalikul hinnapakkumisel, mis edastatakse e-kirja teel tellijale. Hind kujuneb osalejate arvust ning koolituse spetsiifikast ja tellija soovide alusel.

7.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

7.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist, kliendisoodustusi jms.

7.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.5 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata Protecti poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.7 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul online video ülekannet või järelvaadatavat videot, lisaks enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Protecti täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7.8 Järelvaadatavate e-koolituste puhul saadetakse ligipääs e-õppematerjalidele, mille abil saab koolituse läbida 30 päeva jooksul. Ligipääsu pikendamiseks 30 päeva võrra tuleb tasuda juurde 50% esialgsest koolituse hinnast.

7.9 Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele.
Koolitusfirma on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

 1. Koolitusest loobumine:

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Protecti kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta (tühistamine või kuupäeva muutmine), tuleb sellest koolitusfirmat kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusest loobumine toimub 4-2 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve 50% ettemaksuks järgmistele koolitustele. Alternatiivina tagastatakse soovi korral 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 1 tööpäev enne koolituse toimumist või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Kui klient loobub e-koolitustest (järelvaadatav e-koolitus), enne ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.6 Kui klient loobub e-koolitustest (järelvaadatav e-koolitus) peale ligipääsude  ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui Protectile tekivad sellega seoses kulud (näiteks kliendipoolse hilise teavitamise korral peab Protect tasuma ruumi, toitlustuse, transpordi, koolitaja, trükkimise vms leppetrahvid, kulud tervenisti või osaliselt), siis need kulud kuuluvad kliendi poolt tasumisele.

8.8 Tööpäevade hulka arvatakse esmaspäev – reede.

8.9 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

 1. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada Protecti kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist Protecti tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 51%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara.

9.2.2 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt

9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele

9.2.4 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Protecti töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele

9.2.5 mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist.

 1. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub Protectile. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Protect Estonia OÜ kirjaliku loata.

 1. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning Protect peab nende üle arvestust.

11.2 Protecti tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

 • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

11.3 Tuletöö tegija koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

11.4 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata uut tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist.

 • Tõendi hind on 10€, lisandub 20% käibemaks.
 1. Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused. Tagasiside küsimine

12.1 Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused ning tagasiside küsimine on kirjeldatud Protecti kodulehel “Kvaliteedi tagamise aluste” all.

 1. Kliendisuhtlus

13.1 Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.

13.2 Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud Protecti kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

13.3 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda Protecti klienditeeninduse poole.

 1. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

14.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

14.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

 1. Vääramatu jõud

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub Protectil kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

17. Protecti veebilehe kasutustingimused

17.1 Veebilehe kasutamise turvalisuse eest vastutab Kasutaja.

17.2  Protect on teinud endast mõistlikult oleneva, et Veebilehel olev teave oleks täpne ja täielik, kuid Protect ei anna selle osas otseseid ega kaudseid kinnitusi. Veebilehel olevat teavet võib Protect alati muuta ja etteteatamiseta.

17.3  Protect ei vastuta Veebilehe kasutamisest või Veebilehel olevale teabele tuginemisest tulenevate kulude või kahjude eest.

17.4  Veebilehe omanik on Protect. Veebilehel oleva teabe autoriõigus kuulub Protectile, kui ei ole viidatud teistele allikatele.

17.5 Veebilehel olevat teavet võib kasutada vaid isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel ning teabe tsiteerimisel peab kasutaja alati viitama teabe allikale. Veebilehel oleva teabe, logode, fotode jms reprodutseerimine on lubatud vaid Protecti eelneval kirjalikul nõusolekul.

17.6 Eelpool nimetatud nõuete täitmise eest vastutab Kasutaja ning nõuete mittejärgimist käsitleb Protect autoriõiguste rikkumisena. Veebilehel võidakse kasutada kaubamärke, mille omanik on Protect. Kaubamärgid on kaitstud kaubamärgiseaduse kohaselt ning nende kasutamine ilma Protect loata on keelatud.

18.Vaidluste lahendamise kord

Protectil ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

Registreerimine ja lisainfo:

ohutus@protectestonia.ee
+372 5683 0811

Täiendkoolitusasutus Protect Estonia OÜ, registrikood 14929455, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 240402.

Kõikidele koolituse läbijatele väljastatakse tunnistus.

Aitäh usalduse eest!

Online koolitus on üles ehitatud mitmetahuliselt: video täiendab tekstilist osa ja on kaasahaarav. Koolitaja jutt on selga ja sorav, näited on asjakohased. Koolituse läbimine on paindlik, tekib võimalus endale sobival ajal materjali läbi töötada. Omast kogemusest võin öelda, et kiirel ajal oli koolitust raske alustada, pärast hiljem aga tekkis hasart ning huvi koolituse juurde kiirelt tagasi tulla. Koolitus andis põhjaliku ülevaate ohutu töökeskkonna toimimisest: kui tähtis on olukordade ennetamine, ohtude märkamine ning märgistamine, töötajate põhjalik juhendamine ja kaasamine protsessidesse. Kiidan Teie koolitust ja tänan vastutulelikkuse eest koolituse tähtaja pikendamisel!
Ave Uusalu
ABC Motors
Videoloengud olid väga hästi tehtud: sisukad, kompaktsed ja jälgitavad.
Kevin Kris
Maaeluministeerium
Ülevaatlik ja hariv. Lihtne, loogiline ja kergesti mõistetav õppematerjal.
Maarja Illik
Kaitseinvesteeringute Keskus
Läbiviidud  koolitus oli väga hea, oodatust veelgi parem! Koolitaja oli väga hästi ettevalmistunud ning teemavaldkonnas väga pädev! Oskas oma mõtteid loogiliselt ja huvitavalt väljendada! Koolitusel osalejad lahkusid uute teadmisetega ning teadmisega, et saavad seda ka töös praktiseerida!

Tööinspektsioon
Koolitusel olid teemad vastavalt meie soovidele ja need olid ülesehitatud väga huvitavalt ja kaasahaaravalt ning just näited, videod ja praktiline pool oli see, mis tegi koolituse huvitavaks. Meie eesmärk oli täiendada töötajate teadmisi, mitte saada tunnistused raha eest. Lektorid valdasid teemat hästi ja oskasid panna inimesi kaasa mõtlema ja tööohutuse teemadel arutlema. Peale koolitust mitmed töötajad omavahel arutasid, et pole nii huvitavat tööohutuse koolitust kunagi näinud.
Kauri Koster
Adven Eesti keskkonna – ja ohutusjuht
Koolitaja suutis 3-päevase töökeskkonna koolituse sedavõrd huvitavaks teha, et iga möödunud tunnist tundsid end kaasatuna ja palju informeeritumana. See avas pilku suunama paljudele asjadele, mida seni ei osanud märgata ega teadnud. Ka hilisem suhtlus ja konsultatsioon töökeskkonna ja juhendite kohta on olnud meeldiv ja abivalmis.
Heleri Pent
Riigikogu Kantselei fraktsiooni nõunik-sekretariaadi juhataja
Väga ülevaatlik ja praktilisi näiteid pakkuv.
Luule Varik
Põllumajandus- ja Toiduamet
Väga hea ja informatiivne koolitus! Kui oli küsimusi, siis telefonitsi said need kõik väga sõbralikke inimestega lahendatud!
Siim Valli
Kõik oli arusaadav ja huvitav. Aktuaalne ja hästi koostatud.
Valeriya Goloulina
Asproff Ehitus