23.12.2022 Tööohutus

Millele pöörata tähelepanu töökoha valguse osas?

Kuna Eesti tingimustes tuleb ligi kolmveerand aastat kasutada tööruumides tehisvalgust, on oluline töötajate kõrge tööviljakuse säilitamiseks pöörata tähelepanu ruumi tehisvalgustusele.
Veedame olulise osa päevast tööl, seega on oluline, et töökoht oleks sobivalt ja piisavalt valgustatud. Töötajad saavad enamuse töös kasutatavast infost (90%) just nägemise kaudu ning töökoha valgustus mõjutab otseselt ja kaudselt töötajate tööviljakust.
Töökohtade valgustuse nõuded ja tingimused on paika pandud nii õigusaktide kui standardiga, mida tööandja peab täitma.
Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1
https://www.riigiteataja.ee/akt/12843344?leiaKehtiv
EVS-EN 12464-1:2021
Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
Tulenevalt standardist on nt kontoritöökohal piirnorm 500 lx.
Ideaalis asub valgusti vahetult töökoha kohal, et tagada piisav ja ühtlane töökoha valgustatus.

Näiteks, valgena näiv valgus mõjub inimesele ergutavana, mille tõttu aktiviseeruvad liigutused, mõtted ja muu.

Kollane valgus tekitab inimesele mugavus-tunde ning aitab melatoniinil tekkida, mis valmistab organismi ette uneperioodiks.

Töötaja armastab töötada hämaras?

Kahjuks ei taju inimene mitte alati, et viga on valgustuses, vaid hakkab otsima oma ebamugavustunde põhjusi mujalt. Tihti-peale täheldatakse valgustingimuste parendamise järgselt, et inimeste soov tööd teha on suurenenud.

Oluline jälgida ka valgusallikate eluiga! Tekkiva valguse hulk väheneb valgusallika vananedes. Valguse hulka vähendavad valgusallika kulumine, määrdunud valgusti, määrdunud seinapind, määrdunud peegeldus ja peegeldusvastased seadmed. Seega tuleb tähelepanu pöörata ka valgustite puhastamisele, et seal olev “tolmukiht” ei vähendaks valguse hulka.

Kaitseks otsese päikesevalguse ning soojuskiirguse eest peab päikesepoolseid aknaid saama vajadusel katta.